Отказ от отговорност

Обновено

Тази услуга и сайтовете съдържат информация, факти и коментари от различни индивиди и организации. Услугата и сайтовете са представени на базата „както са“ БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, пряка или косвена, включително, но не само, на гаранции за титли или косвени гаранции за продаваемост или съвместимост с конкретно предназначение, различно от тези гаранции, които са наложени и неспособни от изключване, лимитация или модификация от правилата, въведени с Съгласието на сайта.

Докато правим всичко по силите си да поддържаме информацията обновена и правилна, нито 2spyware, нито негови филиали, дават гаранция от какъвто и да е вид, пряка или косвена, за цялостта, точността, достоверността, съответността и наличността, свързана със сайта или информацията, продуктите на сайта, за каквато и да е цел.

Всякаква информация, която добавяте, е изцяло НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. В никой случай няма да сме отговорни за каквато и да е загуба или повреда, индиректна или последвала загуба или повреда, или каквато и да било загуба или повреда, възникнала от загуба на данни или доходи, свързана с употребата на този сайт.

През този сайт можете да попаднете на други сайтове, които не се контролират от 2spyware. Нямаме контрол върху съдържанието или вида на тези сайтове, така че правите това НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

Правим всичко по силите си да поддържаме сайта и да върви гладко. Въпреки това Virusi.bg не понася НИКАКВА ОТГОВОРНИСТ за временна недостъпност на сайта поради технически причини, които са извън нашия контрол.

Можете да прочетете повече за проекта 2spyware в За нас. Декларация за поверителност, Условия за ползване и Разкриване могат да бъдат намерени тук. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас през Контакти.

Файлове
Софтуер
Сравни